BANNER

网站首页    培养基    细菌类疫苗生产类培养基    禽多杀性巴氏杆菌培养基(灭活苗专用)
禽多杀-灭活产品照片

禽多杀性巴氏杆菌培养基(灭活苗专用)

 

禽多杀灭活苗产品介绍